Met ingang van 1 januari 2007 is binnen de assurantiebranche de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht. De Wft eist dat consumenten, voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij u bieden. In dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Harmony Service Center en Harmony.

Hier treft u informatie aan over onze algemene gegevens, openingstijden, dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Onderstaand treft u de complete tekst aan van onze dienstverleningsdocument. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Op de Contactpagina vindt u onze telefoonnummers.

Wie zijn wij?

Harmony is een toonaangevende specialist op het gebied van het verzekeren van retail producten. Daarvoor heeft Harmony alle tools in handen. Van verkoopondersteuning tot en met de totale claimafhandeling. Harmony levert samen met haar dochteronderneming Harmony Service Center alle administratieve diensten.

Naam en adres

HARMONY FINANCIAL SERVICES B.V.
Postbus 30155
3001 DD Rotterdam

HARMONY SERVICE CENTER B.V.
Postbus 21460
3001 AL Rotterdam

Bereikbaarheid

U kunt op ons de navolgende manieren bereiken:

Telefoon: zie Contactpagina
E-mail: info@harmony.nl

Harmony Website: www.harmony.nl
HSC Website: www.harmonyservicecenter.nl

Telefonische bereikbaarheid:
HSC is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken tussen 08.30 uur en 18:00 uur.

Lidmaatschappen en registraties

HSC is bij verschillende organisaties aangesloten, zoals;

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
  • Kamer van Koophandel (KvK)

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.

Wij zijn bij de AFM geregistreerd onder nummers:

  • Harmony Financial Services B.V. staat geregistreerd als assurantiebemiddelingsbedrijf, vergunningnummer 12004420.
  • Harmony Service Center B.V. staat geregistreerd als assurantiebemiddelingsbedrijf, vergunningnummer 12004435.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij zijn bij Kifid geregistreerd onder de nummers:

  • Harmony Financial Services B.V. aansluitnummer bij de Kifid is: 300.001913
  • Harmony Service Center B.V. aansluitnummer bij de Kifid is: 300.001926

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAVAM)

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar deze schade vergoeden.

Kamer van Koophandel (KvK)

Wij zijn bij de KvK geregistreerd onder de volgende nummers:

  • Harmony Financial Services B.V. staat geregistreerd als assurantiebemiddelingsbedrijf, KvK nummer 24316009.
  • Harmony Service Center B.V. staat geregistreerd als assurantiebemiddelingsbedrijf, KvK nummer 24326348.

Onze diensten en dienstverlening

Wij hebben van de Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid gekregen om te mogen adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Schadeverzekeringen

Harmony Financial Services is een toonaangevende specialist op het gebied van het verzekeren van retail producten en levert samen met haar dochteronderneming HSC verzorgt alle diensten, zoals samenstelling van het product, verkoop- en marketingondersteuning, polisadministratie, premie-incasso en claimafhandeling van schadeverzekeringen. Onze medewerkers stellen daarbij bereikbaarheid, snelheid en klantvriendelijkheid voorop.

Privacy

De persoonlijke gegevens in het certificaat en eventuele overige details die door u zijn verstrekt, worden opgenomen in een persoonlijk document dat door ons en de administrateur wordt bijgehouden. Op dit document is de Wet Bescherming Persoonsregistratie van toepassing. Harmony Service Center zal uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De door u te verstrekken gegevens hebben wij nodig voor de verwerking van uw verzekeringscertificaat en uitvoering van de overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden daarbij zoveel mogelijk beschermd en gewaarborgd. U kunt te allen tijde een overzicht vragen van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Daarvoor kunt u een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van een identificatiedocument zoals rijbewijs of paspoort, indienen bij:

Harmony Service Center B.V.
Afdeling Polisadministratie
Postbus 21460
3001 AL Rotterdam

Voor het verstrekken van dit overzicht wordt € 4,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Indien het overzicht onjuistheden bevat kunt u een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Indien u door Harmony Service Center niet benaderd wenst te worden met informatie over producten en diensten, kunt u dit schriftelijk melden.

Wat verwachten wij van u?

Wij leveren optimale financiële dienstverlening. Daarvoor vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de juiste informatie die u ons verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Indien u valse gegevens verstrekt, kunnen wij de polis onmiddellijk beëindigen. We kunnen eisen dat u eventuele al uitbetaalde uitkeringen terugbetaalt. U hebt geen recht op premierestitutie. Daarnaast kunnen wij tot gerechtelijke stappen overgaan.

Wijzigingen doorgeven
Als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is bijvoorbeeld belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze ook per post, fax of e-mail aan ons te bevestigen.

Contacten met verzekeraar
Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. Indien u zelf contact wilt met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar en de uitkomsten daarvan.

Controleren van toegezonden stukken
Wij vragen u de polissen en overige toegezonden stukken altijd zelf te controleren op juistheid en of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Eventuele onjuistheden en fouten dienen zo spoedig mogelijk aan ons te worden doorgegeven.

De premie
De maandpremie wordt door middel van een automatische incasso van uw rekening geïncasseerd. Indien de premie niet of niet tijdig kan worden geïncasseerd, bestaat er geen recht op schadevergoeding. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig betalen van de premies voor de door u afgesloten verzekeringen. Harmony Service Center is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van te late betaling, onvoldoende betaling en/of het niet betalen van lopende verzekeringen.

Incasso HSC
Bij inschrijving van de verzekering geeft u aan Harmony Service Center. een doorlopende machtiging af. Na incasso van de maandpremie hebt u vervolgens 56 dagen om het bedrag te storneren. Dit kunt u doen bij uw bankinstelling. Indien de premie niet kan worden geïncasseerd, of indien u het bedrag hebt gestorneerd, bestaat er geen recht op schadevergoeding. In geval van schade wordt het eigen risico d.m.v. een automatisch incasso van uw rekening afgeschreven.

Afspraken rondom premiebetaling
Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Indien u op grond van de voorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij, op uw verzoek, namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

Onze relatie met verzekeraars

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Hoe worden wij beloond?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Hierbij kunt u denken aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie. De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of de geldverstrekker. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten. Als u de premie heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening.

Als u een klacht heeft:

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen.

U kunt zich hiervoor wenden tot:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Telefoon: 0900-klacht ofwel 0900-3552248
E-mail: info@kifid.nl
website: www.kifid.nl

U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Beëindiging relatie

U kunt uw polis na de minimale contractsduur met inachtneming van de opzegtermijn beëindigen. U dient Harmony Service Center daarover schriftelijk te informeren.